27257777 info@sushicrab.lv
( 0 )

Privātuma politika

1. Kas mēs esam (datu pārziņi)
SIA “Artanel” ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu un administrē interneta vietni www.sushicrab.lv, kā arī nodrošina komunikāciju ar klientiem. SIA “Artanel” veic personas datu apstrādi un nodrošina interneta vietnē www.sushicrab.lv piedāvāto produktu un pakalpojumu pārdošanu un piegādi.

2. Kas ir personas dati
Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (turpmāk – Regula) personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). Personas dati ietver jebkāda veida informāciju, pēc kuras personu var tieši vai netieši identificēt, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi vai faktiskās atrašanās vietu, šo personu raksturojošus fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktorus, un citu tamlīdzīgu informāciju, kas raksturo attiecīgo personu, un ļauj to tieši vai netieši identificēt. Attiecībā uz Jūsu personas datiem mēs esam kopīgi datu pārziņi, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus. Mūsu nodoms ir sniegt Jums maksimālu informāciju par mūsu veiktajām darbībām ar šiem personas datiem, lai, iesniedzot mums savus personas datus, Jums būtu zināms, kā tie tiks izmantoti.

3. Personas datu apstrādes nolūks
Mēs apstrādājam personas datus sekojošiem nolūkiem:
Pakalpojumu sniegšana un preču pārdošana. Šim nolūkam mēs ievācam personas datus, lai identificētu klientu, piegādātu pasūtījumu un izpildītu pārējās uzņemtās saistības; savu pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai; klientu apkalpošanas uzlabošanai; norēķinu administrēšanai, tostarp arī parādu atgūšanai un piedziņai, klientu pretenziju izskatīšanai un apstrādei.
Komercdarbības plānošana un analītika. Šim nolūkam mēs ievācam personas datus, lai veiktu savas komercdarbības plānošanu un uzskaiti, analizētu savas darbības kvalitāti un rezultātus; veiktu tirgus un sabiedrības viedokļa pētījumus; veiktu klientu aptaujas un apmierinātības mērījumus.
Videonovērošana. Drošības un uzraudzības nodrošināšanai mūsu telpās un teritorijā, kā arī mūsu un mūsu klientu īpašuma un veselības aizsardzības nolūkos tiek veikta videonovērošana. Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 60 dienas. Pēc šī termiņa notecējuma mēs šos ierakstus dzēšam, izņemot gadījumu, ja videonovērošanas ierakstus iepriekš pieprasījušas kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas, vai konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Šādā gadījumā videoierakstu glabāšanas ilgums tiek noteikts pēc nepieciešamības.
Citi gadījumi. Mēs apstrādājam personas datus iepriekš nenorādītos, īpašos gadījumos, par datu apstrādes mērķi informējot klientu pirms šos datu iegūšanas, kā arī ārkārtas gadījumos, lai aizsargātu datu subjekta vai trešās personas vitālas intereses.
Pieprasījumi. Saņemot attiecīgu pieprasījumu, mēs sniedzam informāciju valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

4. Personas datu apstrādes likumīgums
Mēs veicam tikai un vienīgi likumīgu personas datu apstrādi, t.i., ja ir konstatējams vismaz viens no turpmāk minētajiem pamatojumiem:
– apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
– apstrāde ir vajadzīga mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja klienta kā datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām mūsu interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns;
– klients ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem;
– apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu;

5. Īpašu kategoriju personas datu apstrāde
Īpašu kategoriju personas dati ir dati, kas atklāj personas rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētiskie dati, biometriskie dati, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības dati vai dati par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.
Mēs kā datu pārziņi neapstrādājam savu klientu īpašo kategoriju datus. Vienīgais izņēmums var tikt pieļauts vienīgi gadījumā, ja apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu klienta vitālas intereses (piemēram, sakarā ar klienta pēkšņu veselības stāvokļa pasliktināšanos ir nepieciešams izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, un tamlīdzīgās ārkārtas situācijās).

6. Interneta vietnes apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
Interneta vietnē www.sushicrab.lv tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazi burtu un ciparu faili, kurus mēs uzglabājam Jūsu pārlūkā vai Jūsu ierīces cietajā diskā. Ir dažāda veida sīkdatnes, ko izmantojam dažādiem mērķiem; taču kopumā, sīkdatnes mums palīdz atšķirt Jūs no citiem vietnes lietotājiem. Tādējādi mēs varam Jums atvieglot interneta vietnes izmantošanu un uzlabot to. Jūs jebkurā laikā varat bloķēt sīkdatņu izmantošanu, aktivizējot sava pārlūka iestatījumus, kas ļauj jums atteikties no sīkdatņu daļas vai visu sīkdatņu izmantošanas. Taču gadījumā, ja bloķējat sīkdatņu izmantošanu, daļa interneta vietnes var būt nepieejama vai funkcionēt nepietiekami.
Ar sīkāku informāciju par sīkdatnēm var iepazīties: www.youronlinechoices.com/lv/.
Serveris, kurā izvietota interneta vietne www.sushicrab.lv, reģistrē mājas lapas apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (atvērtās tīmekļa adreses, izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību. Šo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Sushicrab uzņēmuma leģitīmās intereses.
Sushicrab uzņēmums neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc Sushicrab uzņēmums informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām. Mājaslapās var būt saites uz trešo personu mājaslapām. Šīm trešajām personām ir sava, ar mums nekādā veidā nesaistīta, privātuma politika. Sushicrab uzņēmums nenes nekādu atbildību par šo mājaslapu lietošanas noteikumiem un to privātuma politiku.

7. Paziņojumi
Komerciālus paziņojumus par Sushicrab uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem un cita veida paziņojumus un atgādinājumu mēs saviem klientiem sūtām tikai un vienīgi gadījumā, ja to pieļauj normatīvie akti, vai tam ir saņemta klienta nepārprotama piekrišana. Klientiem ir tiesības jebkurā laikā atteikties no paziņojumu un atgādinājumu saņemšanas, nosūtot atteikuma paziņojumu uz e-pasta adresi info@sushicrab.lv, vai piezvanot uz tālruni 27257777, vai nosūtot SIA “Artanel” rakstisku paziņojumu uz adresi: Skolas iela 7 k-2 -83, Salaspils.

8. Personas datu saņēmēji
Mēs izmantojam trešo personu sniegtos pakalpojumus, kas mums palīdz veikt un administrēt komercdarbību. Tās ir tādas trešās personas kā kredītiestādes saistībā ar veicamajiem norēķiniem; mūsu informācijas tehnoloģiju un datubāzu uzturētāji un to administrēšanas pakalpojumu sniedzēji; mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji; juridisko pakalpojumu, grāmatvedības un audita pakalpojumu sniedzēji; parādu piedziņas uzņēmumi; trešās personas, ar kuru palīdzību mēs izsūtām komerciālus un cita veida paziņojumus un informāciju; trešās personas, kas mūsu uzdevumā veic klientu aptaujas un apkopo šo aptauju rezultātus, trešās personas, kas mūsu uzdevumā veic ēdienu piegādi klientiem. Katrā konkrētā gadījumā mēs datu apstrādātājam iesniedzam tikai tādu Jūsu datu apjomu, kāds nepieciešams attiecīgajam mērķim un uzdevumam. Dati tiek apstrādāti tikai šim mērķim un uzdevumam, tie tiek aizsargāti atbilstoši Regulas un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Pēc mērķa sasniegšanas vai uzdevuma izpildes Jūsu dati tiek neatgriezeniski dzēsti.
Sushicrab uzņēmums neveic datu nosūtīšanu uz trešajām valstīm.
Papildus norādītajam, mēs nododam Jūsu datus ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām tādā kārtībā un apjomā, kādu paredz attiecīgais normatīvais akts (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, tiesībsargājošajām iestādēm, tiesām, u.tml.). Mēs varam arī nodot Jūsu datus trešajām personām normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos savu leģitīmo interešu aizsardzībai (piemēram, vēršoties pret klientu tiesā par parāda piedziņu, u.tml.)

9. Personas datu glabāšanas ilgums
Mēs uzglabājam Jūsu datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams to apstrādes nolūkiem. Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr:
– ir spēkā starp mums panāktā vienošanās vai noslēgtais līgums, un kamēr kāda no vienošanās vai līguma pusēm var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt pretenzijas un pieteikumus, celt prasību tiesā, u.tml.);
– datu apstrāde ir vajadzīga, lai mēs varētu izpildīt uz mums attiecināmus juridiskus pienākumus;
– ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs personas datu apstrādes pamats.
Pēc tam, kad augšminētie apstākļi izbeidzas, Jūsu personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

10. Datu drošība
Mēs zinām, ka Jūs personas datus sniedzat labticīgi un rēķināties, ka tie tiks uzraudzīti. Tādēļ mēs Jūsu personas datu drošību uztveram ar lielu atbildības sajūtu. Mēs esam veikuši pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu sistēmas nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzību. Mēs izmantojam dažādas personas datu uzglabāšanas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Tomēr, lūdzam ņemt vērā, ka nevienai datu pārraidei internetā nevar tikt garantēta 100% drošība. Lūdzam katrā atsevišķā gadījumā patstāvīgi izvērtēt ar informācijas konfidencialitāti saistītos riskus, kas Jums būs jāuzņemas, ja izlemsiet jebkādu personas datus saturošu informāciju mums nodot ar interneta starpniecību.

11. Jūsu tiesības
Regula paredz virkni tiesību, kuras Jūs varat jebkurā brīdī izmantot, vēršoties pie mums. Mēs apņemamies nodrošināt Jums iespēju izmantot šīs tiesības un izpildīt Regulā un citos normatīvajos aktos paredzētās personas datu pārziņa vai apstrādātāja saistības.
Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai Jūsu dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tie tiek apstrādāti piekļūt Jūsu datiem un saņemt par tiem sekojošu informāciju: datu apstrādes nolūki; personas datu kategorijas; personas datu saņēmēji; personas datu glabāšanas ilgums vai kritēriji, pēc kuriem tiek noteikts glabāšanas ilgums.
Jums ir tiesības pieprasīt mums savu datu labošanu, ja tie ir neprecīzi.
Jums ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, un mēs bez kavēšanās izpildīsim šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no sekojošiem nosacījumiem:
– dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
– Jūs atsaucat savu piekrišanu datu apstrādei, un ja nav cita likumīga pamata to apstrādei;
– Ja datu apstrāde ir pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata;
– Jūs iebilstat pret savu datu apstrādi tiešās tirgvedības vajadzībām;
– Ja dati ir tikuši apstrādāti nelikumīgi;
– Lai nodrošinātu juridiska pienākuma izpildi, kas mums noteikts normatīvajos aktos;
– Ja Jūsu dati tika vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu.
Jums ir tiesības prasīt, lai mēs ierobežojam Jūsu datu apstrādi. Mēs bez kavēšanās izpildīsim šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no sekojošiem apstākļiem:
– ja Jūs apstrīdat datu precizitāti – uz laiku, kurā mēs varam pārbaudīt Jūsu datu precizitāti;
– Ja apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs iebilstat pret datu dzēšanu un tās vietā pieprasāt datu izmantošanas ierobežošanu;
– Mums Jūsu dati vairs nav vajadzīgi, bet tie ir nepieciešami Jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
– Jūs esat iebildis pret savu datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, kamēr nav pārbaudīts, vai mūsu leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem.
Jums ir tiesības, balstoties uz iemesliem saistībā ar savu īpašo situāciju, jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanu. Šādā gadījumā mēs Jūsu datus vairs neapstrādāsim, izņemot, ja norādīsim uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj Regulas vai citu normatīvo aktu prasības, vai Jums ir kādas neskaidrības vai jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzam nevilcināties un vērsties pie mums ar attiecīgu pieteikumu, iesniegumu vai sūdzību. Mēs sniegsim atbildes uz visiem Jūs interesējošiem jautājumiem un novērsīsim pieļautās kļūdas, ja tādas būs.
Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj Regulas vai citu normatīvo aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei atbilstoši Jūsu patstāvīgajai dzīvesvietai. Jums ir tiesības īstenot savas šajā punktā un Regulā noteiktās tiesības attiecībā uz un pret katru 1.punktā minēto pārzini.

12. Kā ar mums sazināties
Jūs varat ar mums sazināties:
– rakstiski, sūtot korespondenci uz SIA “Artanel” biroja adresi Skolas iela 7 k-2 -83, Salaspils;
– elektroniski, izmantojot e-pasta adresi info@sushicrab.lv

Mēs izmantojam sīkfailus, lai personalizētu saturu un reklāmas, nodrošinātu sociālo mediju funkcijas un analizētu mūsu trafiku. Mēs arī kopīgojam informāciju par to, kā izmantojat mūsu vietni ar mūsu sociālo mediju, reklāmas un analītikas partneriem.
Cookies settings
Atļaut
Privātums & Sīkdatņu politika
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Privātuma politika

Kādu informāciju mēs apkopojam?

Mēs apkopojam informāciju no jums, kad reģistrējaties mūsu vietnē vai veicat pasūtījumu.Veicot pasūtījumu vai reģistrējoties mūsu vietnē, jums var tikt lūgts ievadīt savu: vārdu, e-pasta adresi vai pasta adresi.Kādam nolūkam mēs izmantojam jūsu informāciju?Jebkuru informāciju, ko mēs ievācam no jums, var izmantot kādā no šiem veidiem:Lai personalizētu savu pieredzi (jūsu informācija palīdz mums labāk reaģēt uz jūsu individuālajām vajadzībām) Lai uzlabotu mūsu vietni (mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot mūsu tīmekļa vietnes piedāvājumus, pamatojoties uz informāciju un atsauksmēm, ko saņemam no jums) Lai uzlabotu klientu apkalpošanu (jūsu informācija palīdz mums efektīvāk reaģēt uz jūsu klientu apkalpošanas pieprasījumiem un atbalsta vajadzībām)Lai apstrādātu darījumus Jūsu informācija, neatkarīgi no tā, vai tā ir publiska vai privāta, netiks pārdota, apmainīta, nodota vai nodota nevienam citam uzņēmumam jebkāda iemesla dēļ bez jūsu piekrišanas, izņemot skaidru nolūku piegādāt iegādāto produktu vai pieprasīto pakalpojumu.Konkursa, veicināšanas, aptaujas vai citas vietnes funkcijas administrēšanaiLai nosūtītu periodiskus e-pastus E-pasta adrese, kuru norādījāt pasūtījuma apstrādei, tiks izmantota tikai, lai nosūtītu jums informāciju un atjauninājumus saistībā ar jūsu pasūtījumu.Kā mēs aizsargājam jūsu informāciju?Mēs īstenojam dažādus drošības pasākumus, lai saglabātu jūsu personiskās informācijas drošību, kad veicat pasūtījumu vai ievadāt, iesniedzat vai piekļūstat savai personiskajai informācijai.Mēs piedāvājam izmantot drošu serveri. Visa piegādātā sensitīvā/kredīta informācija tiek pārsūtīta, izmantojot Secure Socket Layer (SSL) tehnoloģiju, un pēc tam tiek šifrēta mūsu maksājumu vārtejas pakalpojumu sniedzēju datubāzē, lai tai varētu piekļūt tikai tie, kam ir īpašas piekļuves tiesības šādām sistēmām, un viņiem ir pienākums saglabāt šīs informācijas konfidencialitāti.Pēc darījuma jūsu privātā informācija (kredītkartes, sociālās apdrošināšanas numuri, finanšu dati utt.) netiks glabāta failā ilgāk par 60 dienām.Vai mēs izmantojam sīkfailus?Jā (sīkfaili ir mazi faili, ko vietne vai tās pakalpojumu sniedzējs pārsūta uz jūsu datora cieto disku, izmantojot jūsu tīmekļa pārlūkprogrammu (ja atļaujat), kas ļauj vietnēm vai pakalpojumu sniedzēju sistēmām atpazīt jūsu pārlūkprogrammu un tvert un atcerēties noteiktu informāciju.Mēs izmantojam sīkfailus, lai palīdzētu mums atcerēties un apstrādāt preces jūsu iepirkumu grozā, izprastu un saglabātu jūsu preferences turpmākiem apmeklējumiem, sekotu reklāmām un apkopotu apkopotus datus par vietnes trafiku un vietnes mijiedarbību, lai mēs varētu piedāvāt labāku vietnes pieredzi un rīkus nākotne. Mēs varam slēgt līgumus ar trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, lai palīdzētu mums labāk izprast mūsu vietnes apmeklētājus. Šiem pakalpojumu sniedzējiem nav atļauts izmantot mūsu vārdā savākto informāciju, izņemot, lai palīdzētu mums veikt un uzlabot mūsu uzņēmējdarbību.Ja vēlaties, varat izvēlēties, lai jūsu dators brīdinātu jūs katru reizi, kad tiek nosūtīts sīkfails, vai arī varat izvēlēties izslēgt visus sīkfailus, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus. Tāpat kā lielākā daļa vietņu, ja izslēdzat sīkfailus, daži mūsu pakalpojumi var nedarboties pareizi. Tomēr jūs joprojām varat veikt pasūtījumus, sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu.Google AnalyticsMēs izmantojam Google Analytics savās vietnēs, lai anonīmi ziņotu par vietnes lietojumu un reklamētu vietnē. Ja vēlaties atteikties no Google Analytics pārraudzības jūsu uzvedībā mūsu vietnēs, lūdzu, izmantojiet šo saiti (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)Vai mēs izpaužam kādu informāciju ārējām pusēm?Mēs nepārdodam, netirgojam vai kā citādi nenododam ārējām pusēm jūsu personu identificējošo informāciju. Tas neietver uzticamas trešās puses, kas palīdz mums darboties mūsu tīmekļa vietnē, veikt uzņēmējdarbību vai apkalpot jūs, ja vien šīs puses piekrīt šīs informācijas konfidencialitātei. Mēs varam arī izpaust jūsu informāciju, ja uzskatām, ka tā ir piemērota, lai ievērotu likumus, īstenotu mūsu vietnes politikas vai aizsargātu mūsu vai citu tiesības, īpašumu vai drošību. Tomēr personu neidentificējamu apmeklētāju informāciju var sniegt citām pusēm mārketinga, reklāmas vai citiem nolūkiem.ReģistrācijaMinimālā informācija, kas mums ir nepieciešama, lai jūs reģistrētu, ir jūsu vārds, e-pasta adrese un parole. Mēs uzdosim jums vairāk jautājumu par dažādiem pakalpojumiem, tostarp pārdošanas veicināšanas pasākumiem. Ja vien nenosakām citādi, jums ir jāatbild uz visiem reģistrācijas jautājumiem.Mēs varam uzdot arī citus, brīvprātīgus jautājumus, reģistrējoties noteiktiem pakalpojumiem (piemēram, profesionāliem tīkliem), lai mēs varētu iegūt skaidrāku izpratni par to, kas jūs esat. Tas arī ļauj mums personalizēt pakalpojumus jūsu vajadzībām.Lai palīdzētu mums mārketingā, papildus datiem, ko sniedzat mums, reģistrējoties, mēs varam iegūt datus arī no uzticamām trešajām pusēm, lai palīdzētu mums saprast, kas jūs varētu interesēt. Šī "profilēšanas" informācija ir iegūta no dažādi avoti, tostarp publiski pieejami dati (piemēram, vēlētāju saraksts) vai no tādiem avotiem kā aptaujas un aptaujas, kurās esat norādījis savu kandidatūru
Save settings
Cookies settings
0
    0
    Jūsu grozs
    Jūsu grozs ir tukšsAtgriezties uz veikalu